Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Watis Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:
I. Administrator danych.
Administratorem danych jest Watis sp. z o.o., 62-420 Strzałkowo Al. Wyszyńskiego 3, tel.: 63 277 16 39, adres e-mail: iod@watis.com.pl.
II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań spółki Watis – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
III. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych.
Watis Sp. z o.o. będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją przetwarzania danych osobowych.
IV. Informacja o odbiorcach danych osobowych.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa i w ramach zawartych umów handlowych.
V. Prawa osoby, której dane dotyczą.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie.
VI. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.
Watis Sp. z o.o. w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w związku z określonymi przepisami prawa Pani/Pana, a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
VII. Obowiązek podania danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Watis Sp. z o.o. związanych z wykonywaniem czynności zgodnie z zawartą umową. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.