Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Watis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2020 roku

Działając na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Watis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do publicznej wiadomości informację o realizowanej w roku 2020 strategii podatkowej.

       I. Wprowadzenie

Watis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej także Spółką) jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000192584 Przedmiotem przeważającej działalności spółki jest sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z)

Informacja o realizowanej strategii podatkowej odnosi się do wszystkich podatkowych zobowiązań, co do których Spółka ma prawne obowiązki.

Strategia podatkowa Spółki opiera się na założeniu, które ma zapewnić, że jest odpowiedzialnym podmiotem, który jest świadomy swych obowiązków wobec Państwa
z tytułu ciążących na niej ciężarów podatkowych.

Spółka dąży do pełnej zgodności z obowiązkami ustawowymi, standardami i pełnym ujawnieniem informacji odpowiednim organom podatkowym. Sprawy podatkowe Spółki są zarządzane w sposób, który uwzględnia wysokie standardy, które realizują etyczne zachowania i  wartości.

     a. Zarządzanie w odniesieniu do opodatkowania

 • Ostateczna odpowiedzialność za strategię podatkową i zarządzanie podatkowe Spółki spoczywa na Zarządzie,
 • Odpowiedzialność za zarządzanie wszystkimi sprawami związanymi z podatkami jest delegowana na Głównego Księgowego,
 • Zarząd zapewnia, że strategia podatkowa jest jednym z czynników branych pod uwagę przy znaczących inwestycjach i podejmowanych decyzjach biznesowych,
 • Główny Księgowy podlega Zarządowi w sprawach podatkowych i ryzykach podatkowych,
 • Kierownictwo każdego działu jest odpowiedzialne za zapewnienie przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów, a także wewnętrznych wytycznych i procedur zarządzania związanych z opodatkowaniem,
 • Zarząd zatrudnia odpowiednio wykwalifikowane osoby oraz współpracuje z biegłymi księgowymi oraz doradcami podatkowymi.

  b. Zarządzanie ryzykiem

 • Spółka stosuje system oceny i kontroli ryzyka podatkowego jako element ogólnych ram kontroli wewnętrznej,
 • Procesy związane z różnymi podatkami są regularnie poddawane przeglądowi w celu zidentyfikowania kluczowych zagrożeń i wdrożenia odpowiednich procedur kontroli wewnętrznej. Kluczowe ryzyka są monitorowane pod kątem zmian biznesowych
  i legislacyjnych, które mogą mieć na nie wpływ, a w razie potrzeby wprowadzane są niezbędne zmiany w stosowanych w Spółce procesach i procedurach,
 • Potencjalne ryzyka podatkowe są oceniane, a procesy i kontrole są wdrażane w celu ograniczenia ryzyka do akceptowalnie niskiego poziomu,
 • Procedury i procesy kontroli wewnętrznej podlegają regularnym przeglądom, audytom wewnętrznym i programom samooceny,
 • W stosownych przypadkach zasięga się porady zewnętrznych doradców.

  c. Stosunek do planowania podatkowego i poziomu ryzyka

 • Spółka zarządza ryzykiem, aby zapewnić zgodność z wymogami prawnymi w sposób zapewniający zapłatę odpowiedniej kwoty podatku
 • Spółka nie angażuje się w sztuczne systemy podatkowe, tj. planowanie, które nie jest poparte treścią handlową i ekonomiczną. Środki planowania podatkowego są zawsze zgodne z przepisami podatkowymi z niskim ryzykiem nieakceptacji przez organy podatkowe. W przypadku niepewności zasięga się porady zewnętrznych doradców lub Krajowej Informacji Podatkowej,
 • Zawierając transakcje handlowe, Spółka stara się wykorzystywać dostępne zachęty podatkowe, ulgi i zwolnienia podatkowe zgodnie z przepisami podatkowymi i w ich duchu,
 • Spółka zawsze stara się w pełni przestrzegać swoich obowiązków regulacyjnych i innych oraz działać w sposób, który podtrzymuje jego reputację jako odpowiedzialnego podatnika.

  II. Stosowane procesy i procedury, dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązkóww obszarze opodatkowania i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Działania związane z zarządzaniem wykonywaniem obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego sprowadzają się do tego, aby realizować obowiązki podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Mając na względzie otoczenie biznesowe oraz wiążące się z nim ryzyka podatkowe Spółka wdrożyła procedury związane z prowadzeniem bezpiecznych transakcji w obszarze podatku od towarów i usług, obejmujące zasady weryfikacji klientów polskich i zagranicznych, na co składa się w szczególności:

 • sprawdzenie dokumentacji danego podmiotu,
 • ustalenie ramowych i szczegółowych zasad  i warunków współpracy,
 • sprawdzenie podmiotu w dostępnych publicznie systemach powadzonych przez administrację publiczną, samorządową, sądy i inne,

Wprowadzono procedury dotyczące zasad płatności, które obejmują między innymi:

 • zasady księgowania dokumentów,
 • zasady akceptacji płatności,
 • kontrolę rachunków bankowych wskazanych przez kontrahentów, na które przekazywane są środki finansowe.

Wprowadzono politykę cen, która uzależnia ich stosowanie od zunifikowanych czynników w tym:

 • potencjału zakupowego,
 • kosztów obsługi,
 • rodzaju kontrahenta (hurt, detal etc.).

W spółce funkcjonują opracowane w formie pisemnej procedury odnośnie obiegu dokumentów finansowych oraz zasady kontroli wewnętrznej wstępnej i następczej, na  którą składa się między innymi:

 1. kontrola bieżąca działu, realizowana przez każdego Kierownika,
 2. regularne sporządzanie okresowych inwentaryzacji towarów handlowych,
 3. regularna weryfikacja należności i zobowiązań poprzez potwierdzenie sald,

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości Spółka sporządziła
i wdrożyła politykę rachunkowości,

Spółka stosuje także zasady odnośnie wyboru i zakresu badania ksiąg rachunkowych, które obejmują także sposób wyłaniania biegłych.

III. Formy dobrowolnej współpracy Spółki z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 1. Spółka ma przejrzyste, otwarte i konstruktywne relacje z administracją skarbową.
 2. Spółka w składanych sprawozdaniach, zeznaniach i deklaracjach podatkowych, ujawnia wszystkie istotne fakty i identyfikuje wszelkie transakcje lub problemy, w przypadku których uważa, że istnieje możliwość niepewnego traktowania podatkowego.
 3. Spółka dokonuje niezbędnych korekt istotnych błędów lub nieprawidłowości
  w deklaracjach podatkowych, jeśli jest to dopuszczalne i/lub wymagane przez prawo
  i praktykę, bez zbędnej zwłoki. Wszelkie nieumyślne błędy w zgłoszeniach składanych do organów podatkowych są w pełni ujawniane tak szybko, jak to praktycznie możliwe po ich zidentyfikowaniu.

  IV. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka realizuje obowiązki podatkowe pełniąc funkcje zarówno podatnika jak
i płatnika. W analizowanym okresie Spółka była zobowiązana do wpłaty na rachunek właściwych organów podatkowych podatki z tytułu:

 1. podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 2. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 3. podatku od sprzedaży detalicznej,
 4. podatku od towarów i usług (VAT),
 5. podatku od czynności cywilnoprawnych,
 6. podatku od nieruchomości,
 7. podatku od środków transportowych

Spółka działając na podstawie art. 86l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa wprowadziła wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

W roku 2020 Spółka nie przekazała żadnych informacji o schematach podatkowych,
o których mowa w art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa.

V. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

W roku 2020 Spółka realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów
o rachunkowości.

Ceny transferowe transakcji kontrolowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane,

Spółka za 2020 rok sporządziła dokumentację cen transferowych dla dwóch transakcji, ponieważ zrealizowane transakcje, przekroczyły progi ustawowe, o których mowa w art. 11k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

VI. Działaniach restrukturyzacyjne.

Spółka nie planowała ani nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

VII. Wnioski składane do organów podatkowych.

Spółka w roku 2020 nie składała wniosków o wydanie:

 1. ogólnej interpretacji podatkowej,
 2. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 3. wiążącej informacji stawkowej,
 4. wiążącej informacji akcyzowej.
 • Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Spółka w roku 2020 nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Reasumując podkreślić należy, że Zarząd Spółki na bieżąco dokonuje przeglądu wdrożonej strategii podatkowej dokonując w miarę potrzeby stosownej jej modyfikacji.